101 very famous and popular gujarati proverbs

Very famous Gujarati Proverbs जिनका उपयोग गुजरात में बात-बात में होता हे,हरेक व्यक्ति फिर चाहे बह बड़ा होगा या छोटा हरेक व्यक्ति अपनी बात-चित में इनका प्रयोग करते हे और इसका मजा भी लेते हे,आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आएगा!

Gujarati Proverbs

Famous and popular Gujarati proverbs

1.बोले तेना बोर वहेचाय

2.ना बोलवामा नव गुण

3.उज्जड गाम माँ एरेंदो प्रधान

4.गांडी सासरे न जाय अने डाही ने शिखामण आपे

5.सम्प त्या जम्प

6.बकरू कढता उंट पेधू

7.राजा,वाजा अने वान्द्रा त्र्नेयय सरखा

8.सिद्धि तेने जई वरे जे परसवे नहाय

9.बगलामा छरी अने गाममा धंधेरो

10.लूली वासिदु वारे अने सात जनने कामे लगादे

Famous Gujarati Proverbs

11.अधुरो घडो छलकाय घनो

12.खाली चनो वागे घनो

13.पारकी माँ ज कान विधे

14.ज्या न पहोचे रवि,त्या पहोचे कवि अने ज्या न  पहोचे कवि त्या पहोचे अनुभवी

15.टीपे टीपे सरोवर भराय

16.दुरथी डूंगर रनियामना

17.लोभी होय त्या धुतारा भूखे न मरे

18.शेर ने माथे सवाशेर

19.शेठ नी शिखामण जापा सुधी

20.हीरो गोगे जईने आव्यो अने देलिए हाथ दईने

Famous Gujarati Proverbs

21.वड जेवा तेता ने बाप जेवा बेटा

22.पाडा ना वांके प्खालिये दाम

23.राम राखे तेने कोण चाखे

24.उंट ना अधार वांका

25.जाजा हाथ रनियामना

26.कीड़ी ने कण अने हाथी ने मण

27.संघरेलो साप पन कामनो

28.खोदयो डूंगर,निकरयो उंदर

29.नाच न जाने आंगन टेढ़ा

30.जाजी किडियो साप ने ताने

Famous Gujarati Proverbs

31.चेतता नर सदा सूखी

32.सो दहाड़ा सासुना,एक दहादों ववनो

33.वाड थईने चिभदा गरे

34.उतावरे आम्बा न पाके

35.साप गया अने लिसोता रही गया

36.मोरना इंडा चितरवा न पड़े

37.पांका घडे कांठा न चदे

38.कागड़ा तो बधेये कारा

39.कुतरा नी पुछ्दी जमीन मा दाटी दो तो पण वांकी ने वांकी

40.पुत्र ना लक्ष्ण पारनामा अने वहु ना लक्षण बारनामा

Famous Gujarati Proverbs

41.दुकारमाँ अधिक मास

42.एक सांधता तेर टूटे

43.काम करे ते क़ाला,वात करे ते वहाला

44.माँ ते माँ बीजा वगदाना वा

45.धीरजना फर मिठा

46.मान्यु तेनु स्मरण पन लहाणु

47.कूवामा होय तो हवाड़ा मा आवे

48.सो सुनार की एक लुहार की

49.राजा ने गमे ते रानी

50.कागनु बेसवु अने दारनु पदवु

Famous Gujarati Proverbs

51.आमदनी अठ्ठनी खर्चा रूपया

52.गांडाना गाम ना होय

53.सूका भेगु लीलू बरे

54.बावाना बेवु बगडे

55.लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे कपार धोवा न जवाय

56.वावो तेवु लनो

57.शेतान नु नाम लीधू शेतान हाजिर

58.वाखानेली खिचडी दाते वरगी

59.दशरेना दिवसे धोड़ा न दोड़े

60.संग तेवो रंग

Famous Gujarati Proverbs

61.बाँधी मुठी लाखनी

62.लाख़ मल्या नही अने लखेश्री थया नही

63.नाणा वगर नो नाथियो.नाणे नाथा लाल

64.लालो लाभ विना न लुटे

65.हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा

66.पै नि पेदाश नही अने घदिनी नवराश नही

67.छाश लेवा जवु अने दोहनी संतादवी

68.धोबी नो कुतरो न घरनो न घातनो

69.धरम नी गायना दात न जोवाय

70.हाथी जीवतो लाख़ नो अने मरेलो सवा लाख नो

Famous Gujarati Proverbs

71.सिधु जाय अने यजमान रिसाय

72.वर मरो,कन्या मरो पन गोर नु तर्भाणु भरो

73.हसे तेनु घर वसे

74.बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना

75.फरे ते चरे.बाध्या भूखे मरे

76.भेस आगड भागवत

77.घरना छोरा घंटी चाते ने पाडोशीने आंतो

78.रात थोड़ी ने वेश जाजा

79.ना मामा करता कारो मामो सारो

80.भेस भागोर ने छाछ शागोरे

Famous Gujarati Proverbs

81.मन होय तो मांडवे जवाय

82.अणि चुक्यो सो वर्ष जीवे

83.पारकी आश सदा निराश

84.घर की मुर्गी दाल बराबर

85.बार वर्षे बावो बोल्यो

86.पेहलू सुख ते जाते नर्या

87.भावतु हतु ने वैदे कहयु

88.जेने कोई न पहुचे तेने तेनु पेट पहुचे

89.नाम मोटा दर्शन खोता

90.लातो ना भुत वातोथी न माने

Famous Gujarati Proverbs

91.गा वारे ने गोवार

92.बांधे ऐनी तलवार

93.घेर घेर माटीना चुला

94.जाजा गुमदे जाजि व्यथा

95.मारू मारू आगवु ने तारु तारु सहियारु

96.आग लागे त्यारे कुवो खोदवा न जवाय

97.अंधारामा कारों राज़ा

98.ईद पछी रोजा

99.खादों खोदे ते पड़े

100.कहा राजा भोज कहा गंगू तेली

101.नमे ते सौने गमे

I Hope आपको यह Gujarati Proverbs पढ़कर बहुत मजा आया होगा,Please इसे Facebook,Google+ and Whatsapp पर Share जरूर करे.

 

 

(Visited 6,461 times, 3 visits today)